За нас

 

За нас
Политика
Сертификати

За нас

„Пътстрой Бургас“ ЕООД e един от лидерите в Югоизточна България, специализиран в строителството, текущи ремонти и поддържане на сгради, пътища и елементи на техническата инфраструктура, хидротехнически съоръжения, ВиК мрежи, обекти, свързани с опазването на околната среда и др. Дружеството е член на Камарата на строителите в България и е вписан в Централния професионален регистър на строителя за от строежи от Първа, Втора, Трета, Четвърта и Пета група, по всички категории, съгласно ПРВВЦПРС. Компанията притежава внедрена и сертифицирана система по управление на качеството и следва политиките по качеството, околната среда, здраве и безопасност при работа съгласно стандарти БДС EN ISO 9001:2015, BS OHSAS 18001:2007 и EN ISO 14001:2015. Едноличен собственик на капитала е „Хидрострой“ АД.

Акценти в дейността

През последните години „Пътстрой Бургас” ЕООД затвърди лидерските си позиции и се доказа като надежден изпълнител и лоялен партньор в строителния бранш, особено в Югоизточна България. Компанията реализира успешно редица обекти с национално значение, касаещи транспортна инфраструктура. С оглед историята на дружеството и регионалното разположение на притежаваните от него пунктове за поддържане, производствените бази и мощности, то е дългогодишен партньор на общините и ОПУ – Бургас и изпълнява дейности по текущи ремонти и поддържане на улици в два от районите на град Бургас, на територията на общините Карнобат, Айтос, Сунгурларе и Руен, както и на пътища от републиканската пътна мрежа на териториите на Бургаска и Шуменска област. В годините приходите от продажби и пазарният дял на компанията значително нарастват, което е още един ключов показател за конкурентоспособността й, който показва как тя успешно се справя спрямо своите конкуренти. Към момента можем да посочим, че Пътстрой-Бургас има около 25% пазарен дял при инфраструктурните обекти на територията на град Бургас, 30% дял от дейностите по обекти за поддържане и текущ ремонт на републиканските пътища на Бургаска и 50% на тези от Шуменска област.

Сертификати за акредитация

Кариера Футула
Сертификат за съответствие на производствен контрол

Асфалтова база гр. Карнобат.
Сертификат за съответствие на производствен контрол

ISO и OHSAS сертификати

ISO 14001 – 2015

ISO 9001 – 2008

ISO 9001 – 2015

OHSAS 18001 – 2007

Камара на строителите в България

Удостоверение
Първа група

Удостоверение
Втора група

Удостоверение
Четвърта група

Удостоверение
Пета група