Проекти

Реконструкция на Път I-9 Слънчев бряг-Бургас от км 212+223 до км 217+000
Регионално депо Братово-Запад: стопански двор, сграда за времменно съхранение на отпадъци, сграда Сепариране, сгради Компостиране и Готов компост, сграда с гаражи и работилница, административна сграда, локална пречиствателна станция и Екопарк
Реконструкция на междублоково пространство в УПИ I, кв. 22А, Зона Б в ж.р. „Меден рудник“, гр. Бургас и обслужваща улица
Изграждане на мрежа от велосипедни алеи извън трасето на Бързата автобусна линия Етап I (в обхвата на централна градска част и прилежащите квартали на гр. Бургас)
„Изготвяне на технически проект и строителство (инженеринг) на обект: АМ „Хемус“, участък от км 78+500 до км 87+800“
Лот 4 – Път II-29 Варна- Добрич от км 20+394,73 до км 23+199,86 и от км 23+199,86 и от км 25+344 до 38+100,31 с обща дължина 15,563 км, области Варна и Добрич
Инженеринг – проектиране и строителство на обект: „Северна скоростна тангента от км 0+000 до км 16+540”
Реконструкция на мост над река Мараш по път I-7 о.п. Шумен – Ямбол – Гранитово – Лесово при км 228+681
Ремонт и поддръжка на улични, пътни и тротоарни настилки на територията на Община Бургас – ЦАУ „Зора“
Инженерно възпрепятстващо съоръжение по сухоземната част на българо-турската граница за трасето на област Бургас
Реконструкция на ул. „Крайезерна”, изграждане Надлез над Товарна ЖП гара, връзка с пътен възел на ул. „Одрин” и ул. „Крайезерна”
 
Проучване, проектиране и извършване на строителни работи на аварирал мост над река Ропотамо при км 16+257 на път III-992 Веселие – Ясна поляна
 
Текущ ремонт и поддържане (ТРП) и зимно поддържане (ЗП) на пътища и пътни съоръжения Област Бургас
 
Рехабилитации на общински пътища, свързващи селата Българи и Кости с общински център Царево и с републиканската пътна мрежа чрез път ІІ-99 граница с Румъния – Варна – Бургас – граница с Турция
Проектиране и строителство на Претоварна станция за отпадъци – Карнобат по проект: „Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Бургас”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци”
Изграждане на подобекти в Регионално депо Братово-Запад и площадкова инфраструктура в УПИ ІІ-13, 14, 43, 46 и УПИ І-47, масив 42, землище с. Полски извор, Община Камено, област Бургас